Paisje Modem, Router, Dekoder, Pajisje Shtesë

Accordion
Kur nuk keni internet bëni verifikim nëse dritat e pajisjes janë ndezur ose fikur. Nëse është e ndezur vetëm drita Poëer pajisja nuk merr energji elektrike mjaftueshëm. Provojeni në një prizë tjetër. Nese vazhdon është ndezur vetëm drita Power, duhet ndërruar ushqyesi pranë një Dyqani Tele.Co Nëse dhe pas ktij veprimi pajisjes nuk i ndizen dritat e tjera duhet verifikuar pajisja fizikisht. Na telefononi në numrat tanë të asistencës teknike. Nëse pajisjes nuk i ndizet asnjë dritë dhe nuk ka internet: Provojeni në një prizë tjetër. Nese vazhdon eshte ndezur vetem drita Poëer, duhet ndërruar ushqyesi. Na telefononi në numrat tanë të asistencës teknike. Nëse pajisjes nuk i ndizet asnjë dritë dhe ka internet verifikoni që butoni qe ndodhet mbrapa pajisjes “LED” është i ndezur. Nëse pajisja ka të fikur PON , duhet bërë restart. Nëse përsëri shërbimi nuk rikthehet telefononi në numrat tanë të asistencës teknike. Nëse drita PON është statike dhe keni shërbim me kabëll lan por nuk ka sherbim në ëireless duhet parë drita e ËLAN . Kjo dritë duhet të jetë e ndezur dhe me ngjyrë jeshile Nëse është pulsuese shërbimi ëireless po perdoret Nëse është statike shërbimi është aktiv dhe nuk po përdoret. Nëse një nga dritat e Lan është e fikur dhe aty është lidhur pajisja me Lan, kontrolloni fishën e Lan-it. Që të keni shërbim interneti në Lan 1 dhe 4 duhet që drita Lan të jetë e ndezur . Nëse drita “PON” pulson dhe pas restart dhe shërbimi internet nuk rikthehet telefononi në numrat tanë të asistencës teknike. Nëse drita “Loss” është e ndezur dhe me ngjyrë të kuqe dhe pasi keni bërë “ristart” qëndron e ndezur, duhet kontrolluar fizikisht , telefononi në numrat tanë të asistencës teknike. Nëse nuk ju shfaqet emri i wireless kontrolloni nëse butoni WLAN mbrapa Modemit është i ndezur.
Kur ndjeni që linja shkëputet, ju lutëm verifikoni nëse shkëputja ndodh në wireless apo ne Lan. Nëse ka shkëputje në wireless dhe në Lan: Shiko dritat e pajsjes. Ka ndryshim në drita gjatë shkëputjes ? PO, dritat fiken dhe ndizen . Mund të ketë problem ushqyesi ose priza ose pajisja. Ju lutëm provojeni në një prize tjetër, ose paraqituni pranë një dyqani Tele.Co për të ndërruar ushqyesin. Jo, dritat nuk ndryshojnë, por shkëputja vazhdon si në Lan ashtu dhe në wireless. I bëni një ristart të pajisjes. Nëse problemi vazhdon telefononi kujdesin ndaj klientit +355 67 4103344 Nëse keni shkëputje në wireless, verifikoni dritën wlan Është e ndezur dhe vazhdoni të keni shkëputje ? Sigurohuni që butoni wlan mbrapa pajisjes të jetë i ndezur. Nëse vazhdoni të keni përsëri probleme, verifikoni një rrjet tjetër 3G ose 4G nëse ka shkëputje. Nëse vetëm wireless Tele.Co ka shkëputje , atëherë bëni verifikimin si më poshtë : Sa kohë zgjat si shkëputje ? Emri i wireless ikën fare, pajisja çlogohet dhe duhet rilidhur ? Emri i wireless nuk ikën dhe nuk ka akses ? Emri i wireless rezulton me të verdhë dhe jep tab “no internet access” Duhet të bëni Forget this Network nga paisjes që jeni duke përdorur dhe verifikoni lidhjen me një pajisje tjetër në ambient. Nëse është e njëjta situatë me të gjitha pajisjet ju lutëm telefononi kujdesin ndaj Klientit: +355 67 4103344. Nëse keni shkëputje në Lan verifikoni nëse karta e rrjetit del me x te kuq. Kjo tregon që ka një problem fizik me Lan dhe duhet të kryhet ndërrimi. Nëse dhe pas ndërrimit të Lan-it karta e rrjetit rezulton me “no ineternet access !”, bëhet verifikimi i kartes së rrjetit, nëse ka marre IPv4, në cfarë mënyre është konfiguruar, dinamike apo statike. Pasi kontrollohet që karta e rrjetit ka marrë Ip , verifikohet porta ku lidhet pajisja. Drita ku kam vendosur Lan nuk ndizet Kryhet ndërrimi i portës së Lan në një port tjetër dhe kontrollohet shërbimi. Nëse përsëri shërbimi nuk rikthehet , verifikohet porta lan në PC ose pajisje tjetër me Lan . Nësë shkëputjet vazhdojnë telefononi Kujdesin ndaj Klienti: +355 67 4103344
Kam probleme në Lan Nëse ka më shumë se një pajisje të lidhur kjo mund të ndikoje në shpejtësine e intërnetit. Verifikoni që pajisja në të cilën po përdorni suporton shpejtësinë Verifikoni parametrat e procesorit të pajisjes të lidhur Verifikoni fishën e Lan nësë e suporton shpejtësine, është me 4 fije apo me 8 fije. Ju sugjerojmë ta kryeni testin në aplikacionin Ookla sepse nga Webi mund të mos japë vlerën e sakte. Ju lutem sigurohuni që të përzgjidhni serverin Tele.Co. Kam probleme në wireless Nëse ka më shumë se një pajisje të lidhur kjo mund të ndikojë në shpejtësinë e intërnetit. Verifikoni që pajisja në të cilën po përdorni suporton shpejtësinë. Ju lutëm sigurohuni që Bluetooth të jëtë i caktivizuar nga Settings te aparatit tuaj sepse funksionon në të njëtat frekuenca si Wi-Fi dhe krijon nderhyrje Pajisje të tjera të cilat përdorin frekuencen 2.4 Ghz (si mikrovala), duhet të jenë të fikura Nëse keni Modem që perdor 2 banda, 2.4 Ghz dhe 5 Ghz, ju lutëm përzgjidhni 5 GHZ, dhe përdorni vetëm atë bandë, sepse ka më pak interferenca. Testoheni në më shumë se një pajisje për të kuptuar nëse ndikohet nga pajisja Nëse dhe pas këtyre testeve keni probleme me shpejtësine, ju lutëm telefononi Kujdesin ndaj klientit: +355 67 4103344
Kur nuk keni intërnet verifikoni nëse dritat e pajisjes janë ndezur apo fikur. Nëse është e ndezur vetëm drita Power pajisja nuk merr energji elektrike mjaftueshëm. Provojeni në një prize tjetër. Nëse vazhdon është ndezur vetëm drita Power, duhet ndërruar ushqyesi pranë një Dyqani Tele.Co Nësë dhe pas këtij veprimi pajisjes nuk i ndizën dritat e tjera duhet verifikuar pajisja fizikisht. Drejtohuni pranë një Dyqani Tele.Co Nësë pajisjes nuk i ndizet asnjë dritë dhe nuk ka intërnet. Provojeni në një prizë tjetër. Nëse vazhdon është ndezur vetëm drita Poëer, duhet ndërruar ushqyesi pranë një Dyqani Tele.Co Nëse pajisjes nuk i ndizet asnjë dritë dhe ka intërnet verifikoni që butoni që ndodhet mbrapa pajisjes “LED” është i ndezur. Nësë pajisja ka të fikur PON , duhet bërë ristart. Nësë përsëri shërbimi nuk rikthehet telefononi Kujdesin ndaj Klientit: +355 67 4103344 Nësë drita PON është statike dhe keni shërbim me kabëll lan por nuk ka shërbim në wireless , duhet parë drita e WLAN. Kjo dritë duhet të jetë e ndezur dhe më ngjyrë jeshile. Nësë është pulsuese shërbimi wireless po përdorët. Nësë është static shërbimi është aktiv dhe nuk po përdorët Nëse një nga dritat e Lan është e fikur dhe aty është lidhur pajisja me Lan, kontrolloni fishën e Lan-it. Që të keni shërbim intërneti në Lan 1 dhe 4 duhet që drita Lan të jetë e ndezur . Nësë drita “PON” është pulsuese dhe pas ristart dhe shërbimi intërnet nuk rikthehet telefononi Kujdesin ndaj Klientit: +355 67 4103344. Nëse drita “Loss” është e ndezur dhe më ngjyrë të kuqë dhe pasi keni bërë “ristart” qëndron e ndezur, duhet kontrolluar fizikisht. Telefononi Kujdesin ndaj Klientit: +355 67 4103344 për të organizuar një takim me ekipin tonë të teknikës Nësë nuk ju shfaqet emri i ëireless kontrolloni nësë butoni WLAN mbrapa modemit është i ndezur.
Kredencialet e pajisjes mund ti merrni telefonuar Kujdesin ndaj Klientit: +355 67 4103344

Abonime , Ndryshim pakete, Ndryshime të dhënash, Shërbime

Accordion
Po, pasi në momentin që ndryshoni paketën duhet të rinovoni kontratën dhe data e përfundimit ndryshon në varesi të datës kur kryeni rinovim.
Për të ndryshuar paketën ju duhet të paraqiteni pranë dyqaneve tona dhe duhet të kryeni rinovim kontrate
Për të mos pasuar shërbimin në kohën që nuk do ndodheni në shtëpi ju duhet të telefoni në shërbimin e klientit dhe të përcaktoni muajin që dëshironi që mos të keni shërbim. Në momentin që nuk do keni shërbim ju duhet te paguani një vlerë të caktuar mujore, e cila shërben për mirëmbajtje rrjeti.
Për të kryer transferimin e linjës ju duhet të telefononi tek kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344 dhe duhet të përcaktoni zonën ku do transferohet linja, më pas kryhet pagesa në dyqan dhe më pas kryhet transferimi i linjës.
Jo , pas afatiti maksimal të pagesës (që është dita e fundit e muajit) shërbimi I internetit do të bllokohet deri në kryerjen e pagesës.
Nëse nuk ke akses në internet, së pari duhet të verifikosh nëse drita e DSL-së në modemin tënd është e ndezur, e fikur, apo duke pulsuar. Nëse ajo pulson ose është e fikur, atëhere duhet ta raportosh menjëherë këtë problem duke kontaktuar kujdesin tonë të Klientit në +355 67 4103344. Nëse drita e modem-it është e qëndrueshme, duhet të kryesh konfigurimin e modem-it. Për të konfiguruar modem-in ju lutem të telefononi në Kujdesin e Klientit: +355 67 4103344, që tju informoje si ta kryeni konfigurim nëpërmjet telefonit pa qene nevoja qe dikush te vije fizikisht ne ambjent.

Interneti në Wi-Fi ose në Lan

Accordion
Kur ju shkëputet shpesh linja, fillimisht verifikohet ku është bërë shkëputja: në Wireless në Lan Nësë ka shkëputje në wireless dhe ne lan verifikohen dritat e pajisjes nësë ka ndryshim në drita gjatë shkëputjes apo jo ? Nëse dritat fiken dhe ndizen mund të jetë me problem ushqyesi ose priza. Nësë dritat e pajisjes nuk kanë asnjë ndryshim dhe ka shkëputje, si ne lan si në wireless, atëhere duhet të vini re: Sa kohë zgjat si shkëputje ? Emri i wireless ikën fare , pajisja clogohet dhe duhet rilidhet ? Emri i wireless nuk ikën dhe nuk ka akses ? Emri i wireless rezulton me të verdhë dhe jep tab “no internet access” *Ne secilen nga rastet e mësiperme procedohet me një restart paraprak dhe ky informacion i jepet suportit teknik për investigim më të detajuar. Nësë shkëputja vihet re në wireless verifikohet drita wlan nësë është e ndezur dhe a ka shkëputje. Nësë nuk është e ndezur kontrolloni butonin Wlan mbrapa pajisjes sepse mund të jetë caktivizuar. Nësë është e ndezur dhe ka shkeputje verifikoni me një rrjet tjetër, me 3G ose 4G ka shkëputje, nësë ka ende shkëputje telefononi tek kujdesi ndaj klientit : +355 67 4103344 Nëse vetëm emri Wireless Tele.Co ka shkëputje atëhere bëhet verifikimi: Sa kohë zgjat si shkëputje ? Emri i wireless ikën fare, pajisja çlogohet dhe duhet rilidhur ? Emri i wireless nuk ikën dhe nuk ka akses ? Emri i wireless rezulton me të verdhë dhe jep tab “no internet access” Duhet të bëni Forget this Network nga celulari (ose pajisja që po perdorni), verifikoni dhe një pajisje tjetër në ambient për të parë nësë është e njëjta situatë vetëm me atë pajisje apo me të gjitha pajisjet që përdorin wireless. Këto të dhena ja jepni Kujdesit ndaj Klientit ne: +355 67 4103344 për investigim më të detajuar .
Nësë vini re që nuk ju vjen shpejtësia e duhur, bëhet verifikimi nëse nuk ju vjen ne Lan apo në wireless . Nëse shpejtësia nuk vjen në lan së pari verifikohet numri i pajisjeve te lidhura. Rregulli numer 1 për testimin e shpejtësise në modem është me 1 pajise te lidhur ne rrjet, pasi sa me shume pajisje te lidhura që kryejne trafik linja ndahet në shumë pajisje që lidhen me modemin. Verifikohet nësë karta e rrjetit e suporton shpejtësine për të cilen ke nënshkruar kontratën Verifikohet procesori i pajisjes të lidhur me lan nëse është në parametrat e duhur Verifikohet fisha e lan është me 4 fije apo me 8 fije, nese e suporton ajo shpejtësine e paketeë? Download-oni aplikacionin Speedtest by ookla dhe shpejtësia realizohet nga aplikacioni sepse nga web mund të mos japë vlerën e sakte *Kujdes, serveri duhet të jetë i përzgjedhur Serveri Tele.Co që të merrët vlera e saktë. Aplikacioni duhet nga faqja e licensuar ndërkombetare e ookla. Speedtest mund të realizohet dhe nga faqja speetest.tele-co.al. *Kujdes dhe në pajisjet në Lan, pajiset e tjera në ambient duhet të jenë të caktivizuara. Për cdo rast tjetër ndryshe nga ky, informohet kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344 për udhezime më të detajaura.
Nëse vëreni që nuk keni intërnet shikoni që nuk keni intërnet në wireless apo ne lan. Nëse nuk keni shërbim intërnet në wireles, nuk hapet asnjë faqe në web, asnje aplikacion, duhet te provoni me rrjet 3g ose 4G nëse hapen. Nëse vetem me rrjetin tonë nuk ka akses, duhet të telefononi tek kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344.
Duhet të telefononi tek Kujdesi ndaj Klientit në: +355 67 4103344 dhe një përson përkatës ju udhezon nga telefoni si të aksesoni pajisjen.

Shërbimi i TV, Paketat, Ndryshimi i abonimit

Accordion
Duhet të bëni restart fizik të modemit dhe të pajisjes së Tele.Co TV dhe të siguroheni që pajisja e Tele.Co TV të vihet në punë pasi ka ardhur shërbimi i intërnetit nga modemi. Të kontrolloni porten HDMI nëse është lidhur më pajisjen apo jo. Të siguroheni që pajisja e Tele.Co TV është e ndezur dhe merr shërbim nga modemi, të verifikoni nëse ndizet drita e LAN–it përkates ku është lidhur pajisja e Tele.Co TV. Të kontrolloni burimin që merr energji Tv . Të siguroheni që telekomanda është funksionale. Në rast se këto verifikime bëhen dhe përseri nuk ka shërbim në Tele.Co TV, duhet ë telefononi tek kujdesi ndaj klientit në +355 67 4103344.
• Në këtë rast pasi bëhet veprimi më lart, ju lutem bëni dhë një ndërrim kanali, nëse përsëri nuk funksionon duhet verifikuar nga kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344.
Në këtë rast pasi bëhet veprimi më lart, ju lutem bëni dhe një ndërrim kanali, nëse përseri nuk funksionon duhet verifikuar nga kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344
Në këtë rast verifikoni ushqyesin dhe prizen, ju lutem bëni edhe një ndryshim të prizes dhe ushqyesit
• Në këtë rast verifikoni bateritë, nëse janë në rregull atëhere problemi është i telekomandës dhe duhet verifikuar nga servisi i Tele.Co, ku mund te telefononi ne +355 67 4103344 për të marrë më shumë informacion në lidhje me servisin e Tele.Co.

Fatura, Pagesat

Accordion
Fatura juaj përmban të dhënat kryesore si : Paketa që ju keni, vlera që paguani,data e kryerjes së pagesës.
Në rast nuk kryeni pagesën brenda ditës së fundit të muajit shërbimi juaj ju ndërpritet. Ju duhet të kryeni pagesën që shërbimi të rihapet.
Ju keni afat deri në ditën e fundit të cdo muaji për të kryer pagesën, gjatë kësaj kohe ju mund ta kryeni pagesën kur të keni mundësi.
Aftati i fundit për pagesën është data e fundit e muajit.
Fatura juaj ndryshon këtë muaj pasi ju përvec paketës bazë internet mund të keni shtuar: paketë shtesë me Tv, paketë telefonie, paisje shtesë për internetin.

Shërbimi i Telefonisë

Accordion
Duhet të verifikoni lidhjen fizike modem – telefon fix nëse është në rregull dhe nese drita tel është e ndezur. Bëhet një ristart fizik i modemit. Nëse përseri ska sinjal duhet të verifikoni fishen e telefonisë, a është ndezur drita tel dhe nëse ka mundesi të ndërrohet.
Verifikoni lidhjen fizike modem – telefon fix nëse është në rregull dhe nëse drita tel është e ndezur. Bëni një ristart fizik të modemit. Nëse përseri nuk kryeni dot thirrje duhet të telefononi tek kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344dhe ti jepni informacion më të detajaur si: Ku nuk bën dot thirrje, më kë shtet ? A është i përfshirë shteti që kërkon në pakëten e telefonise që keni ? A ka balance minutash ? Nëse dhe pas këtyre verifikimeve nuk arrini të kryeni thirrje, duhet njoftoni tek kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344.
Verifikoni lidhjen fizike modem – telefon fix nëse është në rregull dhe nëse drita tel është e ndezur. Bëni një restart fizik të modemit. Nëse përseri nuk kryeni dot thirrje duhet të telefononi tek kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344dhe ti jepni info me të detajaur si: Ku nuk bën dot thirrje, më kë shtet ? A është i përfshire sheti që kërkon në paketen e telefonise që keni ? A ka balance minutash ? Nëse dhe pas këtyre verifikimeve ju nuk arrini të kryeni thirrje, atëhere duhet të njoftoni tek kujdesi ndaj klientit ne +355 67 4103344.